Výstava obrazů a grafik. Luis Cerdas Jaubert EATING DREAMS

4. 10. 2013

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů a grafik:
You are cordially invited to exhibition of paintings, engraves and graphics :

Luis Cerdas Jaubert EATING DREAMS

ve Viničním altánu Havlíčkovy sady 1369 Praha 2 – Vinohrady

7.10.2013 – 27.10.2013

Vernisáž: úterý 8.10. 18h
Vernissage: Tue 8th October 18h

 

Luis Cerdas Jaubert se narodil v roce 1982 v kostarickém San José, kde studoval ilustraci a tiskařství. Je členem umělecké skupiny Taller Rosa, kterou založila asi před 10 lety skupina mladých umělců z Kostariky – grafiků, malířů, keramiků a hudebníků. V roce 2006 se přestěhoval do Prahy, kde nastoupil studia na VŠUP – Filmovou a televizní grafiku. Studia zakončil magisterským titulem.

Ve své výtvarné práci je ovlivněn abstraktním expresionismem a umělci jako Jackson Pollock, Käthe Kollwitz a Francis Bacon, stejně jako pop-artem a naivním uměním. Ze současných výtvarnků je mu blízký Jonathan Meese a Basquait. Jaubert začleňuje velmi jednoduše tyto vlivy do své vlastní reality a životního prostoru a do prací promítá situace a postavy, které mu v každodenním, běžném životě přicházejí do cesty. Vystavoval v Kostarice a Evropě, v galeriích i muzeích. Videa a animace prezentoval na festivalech včetně „Director’s Lounge“ v Berlíně.

Častým tématem jeho tvorby jsou zobrazení panen a prostitutek. Jimi ztvárňuje dvojí standardy v současném světě. Jaubert ale chápe tyto dva ženské archetypy jako jeden celek, dává jim stejný význam a sílu. Staví je do stejné role, z panen dělá prostitutky a z prostitutek panny a libovolně si minipuluje s běžně chápanými měřítky hodnocení na škále dobrý-špatný ve vztahu k pravidlům, zákazům a tabu. Vrhá svůj pohled na pokrytectví těch, kteří se ve velkém snaží manipulovat chováním a přesvědčením lidí, všímá si bezpáteřnosti anebo pokrytectví, fenoménu skrývání skutečného já. Odmítnutí, nepochopení a osamělost ve světě, který nás odděluje od našich vnitřních pocitů a nutí nás přehlížet skutečnost – to jsou jevy, které líčí ve své práci.

V této konkrétní výstavě přiblížuje mix veškerých pocitů, které kdy zatím do svých obrazů a grafik umístil. Jsou to pocity skutečného hledajícího solitéra, někdy bezhlavého rytíře, který se do všeho pouští hlasem srdce a nedbá přitom na následky. Vystavuje tu na odiv jak svou vlastní naivitu, tak nevyhnutelnost duality výše zmíněného ženského principu bohyně-děvka, který ale sjednocuje cit lásky – jednou té všeobjímající a transcendentální a podruhé velmi pozemské, tělesné a lidské. Takové, jaké jsme v našem jevovém, duálním světě schopní vyjádřit sami za sebe jako lidské bytosti. Svůj výběr prací doplňuje multipojmovými zobrazeními jakýchsi Soch svobody výrazově zkombinovaných s ukřižovaným Ježíšem, jeho trnovou korunou a výrazem heavy-metalové modly. Vše korunuje modlitbou vyvedenou v černém písmu na rudém podkladu.

Luis Cerdas Jaubert je autor, který si svou odvahou, neviností a anti-pokryteckým sdělením rozhodně zaslouží pozornost, i když může svou nezkrotností, prudkostí a individualismem být leckdy a leckomu na obtíž. Název výstavy si dle jeho vysvětlení odvodil od podobnosti chápání jeho vlastního výtvarného pojetí s pojetím jiného autora, se kterým kdysi realizovali společnou výstavu. Jejich vidění si byla prý natolik podobná, že měli jeden z druhého pocit, jako by si vzájemně vyjídali své sny 🙂

Luis Cerdas Jaubert was born in 1982 in San José, Costa Rica, where he studied illustration and print making. He is a member of the art group Taller Rosa, founded around 10 years ago by a group of young Costa Rican artists, printmakers, painters, ceramicists and musicians. In 2006 Jaubert moved to Prague where he joined the Conceptual Art Studio at The Academy of Art, Architecture and Design and completed a masters degree in Animation and Graphics for TV.

His work as a painter and graphic designer is influenced by Abstract Expressionism, and the strong character of Expressionism, by artists like Jackson Pollock, Käthe Kollwitz and Francis Bacon as well as the Pop and Naïve Art movements and contemporary painters Jonathan Meese and Basquait. Jaubert combines these influences with his own reality and environment using simple elements and interesting characters from his daily life to create his work. He has exhibited in Costa Rica and Europe, in art galleries and museums and has shown his videos and animations in festivals including „Director’s Lounge“ in Berlin.

Common theme of his work is using images of Virgins and Prostitutes. He portrays the double standards in contemporary life. Jaubert treats these two female archetypes as one, giving them equal importance and strength. He puts them in the same role, making „Virgins out of Prostitutes and Prostitutes out of Marias“, blending rules, prohibitions and taboos. He casts his gaze on the hypocrisy of those attempting to manipulate the behaviour and beliefs of the masses, including the licentiousness of those who follow no normal rules or who conceal their true selves.
The feeling of being rejected, misunderstood and lonely in a world that separates us from our own feelings and compels us to gloss things over – these are phenomena he depicts in his work.

His attempts in this particular show are to bring a mixed selection of paintings and engraves and reveal the bundle of feelings he has ever placed into them. These are feelings of a genuine seeker-solitaire, sometimes headless knight, who solves things by heart, recklessly , while ignoring the consequences. He shows off his own naiveté, the inevitability of female duality principle Goddess-Prostitute as above stated – however united by emotion of love – one of that embracing and transcendental and the other earthly, physical and human. The kind, we are able to express as human beings in our phenomenal, dual world. He complements selection of his works by multi-notional images – kind of the Statue of Liberty expression combined with the crucified Jesus, with crown of thorns and expression of heavy-metal idol. And all of the stuff topped by black lettering prayer on a red base!

Luis Cerdas Jaubert is an author who – by his courage, innocence and anti-hypocritical expression – certainly deserves attention, even if sometimes by somebody may be considered to be a burden by his rampancy, vehemence and wild individualism.
Name of the exhibition in his explanations derived from the similarity of his own artistic expression with the other author´s expression. Mutual understanding – as said – was so close that their joint visions caused them feeling of eating the other one´s dreams 🙂

Ivana Beranová

Pozvánka se kliknutím myší na pozvánku nechá zvětšit.
 

TOPlist