Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Philipp Messinger

28. 4. 2014

Lost Places and New Life ve Viničním altánu Havlíčkovy sady 1369 Praha 2 – Vinohrady 29.4.2014 – 31.5.2014
Vernisáž: úterý 29.4. 18h

Philipp Messinger je čtyřiadvacetiletý fotograf z Berlína . Profesí media designer, spolupracuje se svým otcem v rodinné firmě MessingerDesign. Fotografování se mu líbilo vždycky, ačkoli zpočátku k tomu používal jen mobil … Jeho zájem o fotografií orientovaný směrem k mediálnímu designu vyplynul do značné míry vlivem zaměstnání otce – a tak začal editovat fotografie pořízené mobilem a mohl spojit svou vášeň s profesní aspirací. Jeho první projekt, který vytvořil digitální zrcadlovkou, byl o Lego figurkách. Aparát si k tomu vypůjčil od otce.

Od tohoto dne bylo jasné, že potřebuje vlastní fotoaparát.

V roce 2009 si koupil první digitální zrcadlovku – ze svého současného pohledu velmi jednoduchý fotoaparát – ale v tu chvíli vstup do nového světa. Jeho mottem bylo učení se v praxi – a tak se často potuloval na vyjížďkách v autě a hledal nové motivy. Objevil dlouhé expozice, a to zejména v kombinaci s neobvyklými, zapomenutými nebo nějak bizarními místy. „Ztracená místa“ začal cíleně vyhledávat ve svém okolí a podnikal fotografické výlety s přáteli . Nakonec se naučil, jak v postprocesu obrázky upravit a – částečně za přispění náhody – fotografie byla na světě!

V polovině roku 2010 začal fotografovat lidí. Koupil si dvě záblesková světla, aniž by cokoli věděl o jejich používání, a začal fotit . Fotografie nedopadly nejlépe, ale hodně se při tom naučil, jak říká. Poté se naopak snažil o světlech a svícení co nejvíce poučit četbou – což, přiznává, bylo nakonec velmi užitečné…

Rád se dívá na práci fotografa z různých úhlů pohledu a vždy se snaží z každého nového kroku co nejvíce dozvědět a poučit. Často kombinuje různé zkušenosti a přístupy, aby tak získal co nejlepší výsledek .
V dubnu 2012 si koupil Canon Pro Series, aby tak postoupil opět o něco kupředu a začal se zajímat o sportovní fotografii, video, „event photography“, fotografování v ateliéru …

V současné době se hodně zabývá makro fotografiemi – fascinován, že může vidět malé věci velké.
Philipp ještě neví, jakou cestou se jeho fotografování bude ubírat … ale má svou první výstavu, teď a tady, ve Viničním altánu !
Doufejme, že to je další dobrá zkušenost a opět mu pomůže prosadit se o něco více jako fotograf!
Jeho současná a první výstava je věnována kontrastu věcí starých, neživotných a zanikajících v kombinaci s nově se rodícím životem v přírodě, zachycením lidských radostí a fotografiemi s dlouhými expozicemi, které dají dobře vyniknout dynamice současného života a techniky.
Přesně tak, jak to u něj zatím funguje i v životě – toto už jsem poznal, je třeba dál poznávat a učit se a stále objevovat nové věci!

 

Philipp Messinger is a 24 years old photographer, born in Berlin. By his profession a media designer, he works together with his father at MessingerDesign. He always has been attracted by photography but – in the beginning – he had only his mobile for it. His job-related interest went through his father (graphic designer) in the direction of media design – so he started editing photos taken with his mobile and could combine his passion with career aspirations. His first project, done with a DSLR, was about Lego figures and was taken with the cam of his father.
From this day on it was clear – he needed a camera .
In 2009 he bought his first digital DSLR camera. From his current point of view – a very simple camera – but at the moment a step into a new world. His motto was learning by doing – so he frequently drove around in his car to find new motives. He discovered long exposures, especially combined with unusual, forgotten or somehow bizarre places. He started searching for „lost places“ in his area and undertaking photo tours with friends. He was learning how to optimize images by processing and – partly incidentally – photo came to the world!
In the middle of 2010 he put his focus on photography of people. He just picked two flashes without knowing anything about light guiding and started to take photos. These photos weren’t the best but learning effect was good. After, he was reading a lot – about flashes and lights – which he counts to be useful in the end …

He likes seeing work of photographer from different angles and always tries different parts of photo-work to embrace knowledge about it. Often he combines different experience to get the best result.
In April 2012 he bought a camera from Canon Pro series to progress again a little bit and started with sports photography, time lapse, video, green screen shots, event photography, studio photography … and currently he takes many macro photos – fascinated to see small things in this big size.
He still doesn´t know which way his „photographic path“ will continue … but he has his first exhibition, now and here, in Viniční altán!
Let´s hope it is another good experience and helps him again to establish himself a bit deeper as photographer!

His current and the first exhibition is devoted to the contrast of old things – inanimate and disappearing – in combination with the newly emerging life, capturing of human joy and photographs with long exposures that are easy to excel dynamics of contemporary life and technics.
Exactly the same approach of how it works in his life now – this is something I have already known – nevertheless – I must continue to explore and learn and constantly discover new things!

Ivana Beranová
 

TOPlist